Положення про відділ

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ закупівель
виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради
​Додаток  5 до рішення районної у місті ради від 26.08.2016 №

І. Загальні положення

  1. Відділ закупівель виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, який утворений відповідно до затвердженої районною у місті радою структури і загальної чисельності його працівників.
  2. Відділ підпорядковується голові районної у місті ради.
  3. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, іншими законами та нормативно – правовими актами з питань закупівель, рішеннями міської і районної у місті рад, прийнятими у межах їх компетенції, розпорядженнями голови районної у місті ради, а також цим Положенням.
  4. Працівники відділу являються уповноваженими особами і діють відповідно до Положення про уповноважену особу (осіб) для організації та проведення процедур закупівель, затвердженого рішенням виконкому районної у місті ради.

ІІ. Основні завдання і функції

  1. Згідно з вимогами чинного законодавства України відділ закупівель відповідає за організацію та проведення для потреб виконкому районної у місті ради закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконання робіт.
  2.  У процесі роботи відділ забезпечує реалізацію таких функцій:

           2.1 складання та затвердження річного плану закупівель та додатку до нього;

           2.2 здійснює вибір процедури закупівлі;

           2.3 проводить процедуру закупівлі;

           2.4 забезпечує внесення відомостей до ресурсів розділу "Закупівлі" веб-порталу "Криворізький ресурсний центр";

           2.5 забезпечує рівні умови для всіх учасників закупівлі, об'єктивний та чесний вибір переможця;

           2.6 забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань закупівель;

           2.7 забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо закупівель;

           2.8 представляє інтереси виконкому з питань, пов'язаних із здійсненням закупівель, зокрема, під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і  
                 судових  справ;

          2.9  надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

          2.10 складає фінансову та статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України;

          2.11 аналізує виконання договорів, прийнятих за результатами закупівель;

          2.12 здійснює інші дії, передбачені чинним законодавством з питань закупівель;

          2.13 надає безоплатну первинну правову допомогу з питань, покладених на відділ, в тому числі здійснює особистий прийом осіб, які її потребують;

          2.14 здійснює обробку персональних даних фізичних осіб та їх захист від незаконної обробки і незаконного доступу до них.

ІІІ. Права

  1. Відділ закупівель має право:

         1.1 брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

         1.2 залучати посадових осіб структурних підрозділів виконкому з метою складання технічних вимог (умов) до предмета закупівлі;

         1.3 приймати рішення, передбачені законодавством, узгоджувати проекти документів та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

         1.4 вимагати та отримувати від посадових осіб виконкому інформацію, консультацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з
              організацією та проведенням процедур закупівель;

        1.5 брати участь у проведені нарад, зборів з питань, пов'язаних з закупівлями;

        1.6 давати роз'яснення і консультації структурним підрозділам виконкому в межах повноважень з питань, що належать до компетенції відділу;

         1.7  здійснювати інші дії, передбачені законодавством.

  2. Відділ закупівель має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

  3. При виконанні покладених на нього функцій відділ може взаємодіяти з іншими підприємствами, установами і організаціями.

ІV. Організація роботи

1. Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства. Завідувач має в підпорядкуванні головного спеціаліста.

2. Бере участь і проводить роботу з питань, що входять до його компетенції, відповідно до чинного законодавства.

3. Завідувач відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4. Структура відділу закупівель затверджується районною у місті радою.

5. Відділ утримується за рахунок коштів районного у місті бюджету.