Положення про відділ

П О Л О Ж Е Н Н Я
про комітет з фізичної культури і спорту
 виконкому Металургійної районної у місті ради

1.    Загальні положення:

1.1.    Комітет з фізичної культури і спорту виконкому районної у місті ради (далі – комітет) є структурним підрозділом виконкому Дзержинської районної у місті ради, має подвійне підпорядкування виконкому райради та міському комітету з фізичної культури і спорту.
Комітет утворюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” у межах затвердженої районною у місті радою структури і чисельності працівників.
1.2.    Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про фізичну культуру і спорт”, указами і розпорядженнями Президента України, а також цим Положенням і іншими нормативними документами.
1.3.    Порядок формування, організація діяльності та компетенція комітету визначається відповідно до чинного законодавства України про місцеве самоврядування та цього положення.
2.    Основні завдання:

2.1.    Розробка пропозицій по формуванню державної політики у сфері фізичної культури і спорту та забезпечення її реалізації.
2.2.    Управління закладами фізкультури і спорту, які належать районній громаді або передані їй, координація їх діяльності.
2.3.    Розробка районних комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту та організаційне забезпечення їх реалізації.
2.4.    Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі.
2.5.    Здійснення заходів щодо планування, підготовки, оприлюднення проектів регуляторних актів, проведення відстеження їх результативності, надання інформації відділу розвитку підприємництва для узагальнення та підготовки щорічних звітів про здійснення регуляторної політики.
3. Обов’язки:

3.1.    Проводить єдину політику з питань фізичної культури і спорту через структурні підрозділи виконкому районної у місті ради, відповідні органи місцевого самоврядування, співпрацює з підприємствами усіх форм власності, об’єднаннями громадян, клубами різних видів спорту, спортивними товариствами, а також взаємодіє у практичному розв’язанні проблем фізкультурно – спортивного руху.
3.2.    Забезпечує формування календарних планів навчально – тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно – оздоровчих заходів відповідно до Єдиного календарного плану спортивних змагань.
3.3.    Розробляє районні комплексні та цільові програми розвитку фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією, розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд проекти, плани розвитку фізичної культури і спорту, пропозиції щодо їх фінансування та матеріально – технічного забезпечення.  
3.4.    Сприяє розвитку олімпійського та параолімпійського руху.
3.5.    Здійснює контроль разом з іншими структурними підрозділами органів виконавчої влади за станом роботи з фізичної культури і спорту в навчальних та позашкільних закладах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.
3.6.    Забезпечує збереження існуючої мережі фізкультурно – оздоровчих клубів, секцій, груп та сприяє створенню нових форм оздоровлення населення, розвитку самодіяльного масового спорту (спорту для всіх).
3.7.    Сприяє зміцненню матеріальної – технічної бази.
3.8.    Здійснює контроль за станом і розвитком фізичної культури і спорту, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм та заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту в районі.
3.9.    Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід у сфері фізичної культури і спорту, рецензує методичну та іншу літературу про фізкультурно – оздоровчу та спортивну діяльність.
3.10.    Здійснює в установленому порядку інформаційно – пропагандистську та видавничу діяльність з питань фізичної культури і спорту.
3.11.    Реєструє районні спортивні рекорди та досягнення, подає в установленому порядку міськспорткомітету відповідні документи для затвердження рекордів, встановлених спортсменами району.
3.12.    Порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та фахівців фізичної культури.
3.13.    Забезпечує впровадження у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищого рівня.
3.14.    Вивчає потребу в кадрах у сфері фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації, здійснює контроль за рівнем кваліфікації тренерів – викладачів платних груп і секцій, створює належні умови для ефективного оздоровлення населення.
3.15.    Вживає заходи для забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів та фахівців у сфері фізичної культури і спорту.
3.16.    Організовує роботу з підготовки спортивних резервів, координує розвиток мережі дитячо – юнацьких спортивних шкіл, контролює організацію навчально – тренувального процесу.
3.17.    Забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян та вживає заходи для усунення причин, що породжують невдоволення.
3.18.    Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням виконкомом райради завдань з питань фізичної культури і спорту.
4. Права:

4.1.    Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2.    Залучати спеціалістів інших підрозділів виконкому райради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.3.    Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства з питань розвитку фізичної культури і спорту, незалежно від їх форм власності.
4.4.    Розробляти розрахункові показники для складання бюджету на утримання заходів фізичної культури і спорту, розробляти бюджетні асигнування та контролювати їх використання.
4.5.    Здійснювати координацію дій педагогічних колективів, виробничих колективів, різних організацій та установ з питань виховання дітей, організація їх дозвілля і оздоровлення.
4.6.    У разі виявлення порушень, притягати до дисциплінарної відповідальності керівників, установ і організацій, що належать до сфери його управління.
5.    Організація роботи:

5.1.    Комітет працює відповідно до перспективного та місячного планів, які затверджуються керуючим справами виконкому районної у місті ради.
5.2.    Комітет очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної у місті ради (за погодженням з міськспорткомітетом).
5.3.    Голова несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет завдань.
5.4.    Голова організовує роботу комітету, затверджує плани роботи, посадові інструкції працівників, плани роботи, “Положення” змагань.
5.5.    Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.