Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради

1. Загальні положення

1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради (далі служба) є структурним підрозділом районної у місті ради, який утворено та зареєстровано в порядку, визначеному законодавством України, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування, підзвітний та підконтрольний заступнику голови районної у місті ради та службі у справах дітей відповідно обласної державної адміністрації та виконкому міської ради.

2. Служба є правонаступником служби у справах дітей виконавчого комітету Дзержинської районної у місті ради.

3. Служба є неприбутковою юридичною особою, має власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

4. Службі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів виконкому та депутатів районної у місті ради, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

5. Передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті її ліквідації, поділу, приєднання або перетворення) передбачено установчими документами виконкому районної у місті ради (Положенням), структурним підрозділом якого є служба.

6. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,
іншими законодавчими, нормативними актами органів державної влади та місцевого самоврядування, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації та виконкому міської ради, а також цим Положенням.

7. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

8. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює виконком районної у місті ради.

9. Кошторис та штатний розпис служби затверджуються у встановленому порядку головою районної у місті ради в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

10. Службу очолює начальник, який призначається і звільняється розпорядженням голови районної у місті ради.

 

II. Основними завданнями служби є:

-   реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами    виконавчої   влади,    органами   місцевого   самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

-   координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки
сімейного типу, прийомні сім'ї;

 • ведення державної статистики щодо дітей;
 • ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;
 • надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
 • підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

- визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності .

III .Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1)  організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів,
спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного,
інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності
та безпритульності;

2)   надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм
власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх
повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у
вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню
ними правопорушень;

3)  оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

4)  подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів
у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних
інтересів дітей;

5)   забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за
додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей;

 1. здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та дітей, які усиновлені громадянами України і мешкають на території району;
 2. разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
 3. організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, відділенням поліції заходи щодо соціального   захисту   дітей,   виявлення   причин,   що   зумовлюють   дитячу

бездоглядність     та     безпритульність,     запобігання     вчиненню     дітьми правопорушень;

9) розробляє і подає на розгляд районної у місті ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

10) здійснює дотримання законодавства про працю неповнолітніх у суб’єктів господарювання;

11) сприяє, спільно з контролюючими органами, у здійсненні заходів з попередження насильства в сім’ї, жорстокості, сексуальної розпусти, наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння та інших шкідливих звичок серед неповнолітніх;

12) повідомляє відповідні органи про виявлені порушення у сфері захисту суспільної моралі  суб’єктами господарювання;

13) розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

14) здійснює виявлення, облік та передачу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих державних закладів, на усиновлення, під опіку (піклування), у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу;

15) перевіряє умови влаштування, утримання, виховання, навчання дітей, що перебувають під опікою та піклуванням громадян, у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та у дитячих державних закладах, переводить дітей, життю і здоров’ю яких загрожує небезпека, до інших форм улаштування;

16) несе відповідальність за збереження житла та повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування по досягненню ними повноліття;

17) організовує вирішення житлово-побутових питань дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

18) здійснює контроль за умовами утримання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захистом їх прав та інтересів у дитячих державних закладах, опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

19) веде облік житла, яке зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

20) сприяє вирішенню питань щодо забезпечення прав дитини на належне батьківське виховання та утримання відповідно до чинного законодавства;

21) виявляє сім’ї, які не забезпечують належні умови для життя, навчання та виховання дітей, організовує роботу з ними;

22) подає на розгляд районній у місті ради подання щодо надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей під опіку (піклування), створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

23) формує в Єдиному електронному банку даних повний перелік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають підстави на усиновлення та перебувають під опікою (піклуванням), у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу. Формує в Єдиному електронному банку даних повний перелік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

24) веде облік осіб, які бажають усиновити дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, та здійснює нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей;

25)  веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених,
улаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та
які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей;

           26) надає потенційним усиновителям, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на встановлення контакту з дитиною;

        27) готує акт обстеження умов проживання дитини та акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна (піклувальника);

        28) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж один раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

       29) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

       30) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновителів, опікунів (піклувальників), до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

        31) погоджує відрахування неповнолітніх з числа студентів вищих навчальних закладів;

       32) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

       33) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

       34) проводить    інформаційно-роз'яснювальну    роботу    з    питань,    що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

       35) надає безоплатну первинну правову допомогу з питань, покладених на службу, в тому числі здійснює особистий прийом осіб, які її потребують;

       36) здійснює обробку персональних даних фізичних осіб та їх захист від незаконної обробки і незаконного доступу до них;

       37) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

IV . Служба має право:

1)  приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є
обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

 1. отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
 2. отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, міської, районної у місті ради, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 

 1. звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
 2. порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

6)    влаштовувати    дітей-сиріт   та   дітей,    позбавлених    батьківського

піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

 1. вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
 2. перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

9)   представляти, у разі необхідності, інтереси дітей у судах, у їх
відносинах з підприємствами, установами та організаціями всіх форм
власності;

10)    запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників,
посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до
порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення
правопорушень, і вживати заходів по усуненню таких причин;

11)     порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на
посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у
справах дітей;

12)    укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з
науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими
об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

13)  скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з
питань, що належать до компетенції служби ;

14)   проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи
піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до
компетенції служби ;

15)   визначати   потребу   в   утворенні   спеціальних   установ   і   закладів

соціального захисту для дітей;

16) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми
соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і
законних інтересів дітей;

17)     відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,
перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи,
вживати заходів для їх соціального захисту.