Положення про відділ

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту  населення та військово-мобілізаційної роботи виконкому  Металургійної районної у місті ради.

І. Загальні положення
1.1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту насе-лення та військово-мобілізаційної роботи виконкому районної у місті  ради  (надалі – відділ) є структурним підрозділом виконкому районної у місті ради.
1.2. Відділ утворюється і ліквідується відповідно до ст. 54 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням районної у місті ради у межах затвердженої нею структури за пропозицією голови районної у місті ради.
1.3. Відділ  підпорядковується керівництву виконкому районної у місті ради у відповідності до розподілу обов’язків.   
1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, закона-ми України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, голови районної у місті ради, а в межах делегованих повноважень – постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Дніпропетровської облдержадміністрації,  а також цим Положенням.

 

ІІ. Завдання
Основними завданнями та функціями відділу є:
2.1. Реалізація державної та місцевої політики, спрямованої на:
-    вирішення питань цивільної оборони, функціонування районної ланки Криворізької міської ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо     запобігання та реагування на надзвичайні  ситуації техногенного та природного характеру;
-    участь у розробці  заходів щодо захисту населення і території району під час надзвичайних ситуацій та проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення;
-    сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні дотри-мання правил дорожнього руху та громадського правопорядку на території району;
-    організації виконання заходів з мобілізаційної підготовки та цивільною обороною, на території району;
2.2. Забезпечення своєчасного виконання рішень районної у місті  ради та її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради;
2.3. Організація і участь у  здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства з питань цивільної оборони та захисту населення від надзвичайних ситуацій в районі; 
2.4 Сприяння в межах делегованих повноважень та посадових обов’язків впровадженню регуляторной діяльності.

 

ІІІ. Функції
 З метою виконання покладених завдань відділ у межах наданих йому повноважень зобов’язаний:
3.1. Здійснювати заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та брати участь у ліквідації їх наслід-ків;
3.2. Брати участь у здійсненні заходів своєчасного оповіщення населення району про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійного інформування  про наявну обстановку;
3.3. Брати участь в організації життєзабезпечення населення району під час аварій, катастроф, стихійного лиха;
3.4. Забезпечувати своєчасну розробку плануючих документів відділу, методичне забезпечення діяльності штабів цивільного захисту підприємств, установ та організацій;
3.5. Організовувати підготовку і перепідготовку керівного складу цивільної оборони, її органів управління та сил, навчання населення вмінню     застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях;
3.6. Здійснювати заходи в межах своїх повноважень щодо захисту     населення району від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ураження, для чого:
-    розробляти та своєчасно уточнювати плани евакуації /відселення / населення району у разі виникнення можливих надзвичайних ситуацій;
-    брати участь у перевірці діяльності об’єктів підвищеної небезпе-ки, хімічно та потенційно-небезпечних об’єктів, проведенні комплексних і штабних об’єктових навчань і тренувань на підприємствах, організаціях, установах району;
-    готувати і проводити одноденні збори начальників штабів   цивільного захисту підприємств, установ, та організацій       району;
-    брати участь у вдосконаленні системи оповіщення населення району;
-    брати участь у перевірці стану утримання захисних споруд цивільної оборони підприємствами, установами, організаціями району; 
-    організовувати підготовку і проведення засідань комісії з     пи-тань ТЕБ та НС, а також евакуаційної комісії при виконкомі ра-йонної у місті ради;
-    організовувати підготовку та проведення засідань спостережної комісії з питань здійснення громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та звільнених від покарання осіб;
-    забезпечувати проведення евакуаційних заходів у разі виникнен-ня     надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак-теру;
-    здійснювати збір інформації та обмін нею із підприємствами, установами та організаціями у сфері цивільного захисту населення і території   району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного  характеру, мобілізації та мобілізаційної роботи;
-    надавати пропозиції щодо погодження  проекту плану при прове-денні  потенційно небезпечних   заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
-    взаємодіяти з органами військового управління, правоохоронних   органів під час планування та проведення потенційно небезпечних заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону;
-    брати участь в  організації і проведенні  аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуації техногенного або природного характеру;
    3.7.Брати участь у здійсненні контролю за забезпеченням громадського  порядку при проведені зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних,  видовищних та інших масових заходів.
3.9.Брати участь у забезпеченні  на території району виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, територіальної оборони району.
3.10. Сприяти організації призову громадян на строкову військову службу та підготовці молоді до служби в Збройних Силах України.
3.11.Брати участь у заходах щодо військово-патріотичного виховання населення міста.
3.12.Брати участь у здійсненні організаційного забезпечення транспортних перевезень для потреб поточної діяльності виконкому та в організації дорожнього руху на вулицях та дорогах району; 
3.13. Брати участь у здійсненні відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією і організацією обслуговування населення району транспортом;
3.14. Вносити пропозиції щодо формування автобусної маршрутної ме-режі загального користування  і мережі таксомоторних стоянок, розробляти перспективні плани їх розвитку та здійснювати іншу роботу у галузі транспорту згідно з делегованими повноваженнями.

 

ІV. Права
4.1. Розробляти і надавати на розгляд районної ради її виконкому, ко-місії з питань ТЕБ та НС , евакуаційної комісії при виконкомі районної у місті ради пропозиції щодо захисту населення і території району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
4.2. Готувати проекти рішень районної ради, її виконкому та розпоря-джень голови районної ради з питань, що входять до компетенції відділу.
4.3. Вести ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підвідомчими підприємствами, устано-вами та організаціями з питань цивільної оборони, захисту населення, правоохоронної, мобілізаційної та  оборонної роботи.
4.4. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать компетенції відділу.
4.5. Завідувач відділу має право:
-    брати участь у роботі сесії районної у місті ради, засідань її виконкому, вносити пропозиції в межах компетенції відділу;
-    самостійно вирішувати всі питання діяльності відділу в межах компетенції, які визначені рішеннями районної у місті ради і її виконкому.

 

V. Відповідальність
Відділ у межах наданих йому повноважень несе відповідальність за:
5.1.  Невчасне і неналежне виконання  покладених на відділ завдань та законність  прийнятих рішень;
5.2. Невикористання  в повній мірі наданих йому прав;
5.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно – нормативних документів;
5.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань компетенції відділу;
5.5. Виконання працівниками відділу обов’язків відповідно до посадових інструкцій. 

 

VІ. Взаємовідносини з іншими підрозділами
Відділ взаємодіє:
6.1. З іншими структурними  підрозділами виконкому районної у місті ради з питань:
6.1.1. Отримання інформації;
6.1.2. Надання пропозицій щодо структури, графіка відпусток;
6.1.3. З питань розгляду звернень, заяв, пропозицій громадян до виконкому районної у місті ради;
6.1.4. Участі в  плануванні потенційно небезпечних заходів щодо захис-ту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, мобілізаційної підготовки, мобілізаційної, правоохоронної, та оборонної роботи;
6.2. З управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захи-сту населення, відділом транспорту і зв’язку, відділом взаємодії з  правоохоронними органами та оборонної роботи  апарату і виконкому Криворізької міської ради, управлінням ГУ КМУ МНС України в Дніпрпетровській області з питань:                                                                            
6.2.1. Планування та проведення  потенційно небезпечних заходів що-до захисту населення і території району від надзвичайних ситуацій техноген-ного та природного характеру;
6.2.2. Надання обов’язкової звітності  та інформації;
6.2.3. Проведення  заходів мобілізаційної підготовки, мобілізаційної та оборонної роботи;
6.2.4. Інформування про загрозу або виникнення надзвичайної ситуа-ції;    
6.2.5. Ліквідації  наслідків виникнення надзвичайної ситуації;
6.2.6. Діяльності  правоохоронних органів району;
6.2.7. Сприяння організації дорожнього руху на вулицях та дорогах району. 
6.3. З підприємствами, установами та організаціями району незалежно від форм власності з питань:
6.3.1. Планування та проведення потенційно небезпечних заходів щодо захисту населення і території району від надзвичайних ситуацій техноген-ного та природного характеру;     
6.3.2. Проведення заходів мобілізаційної підготовки, мобілізаційної та оборонної роботи;
6.3.3  Інформування про загрозу або виникнення надзвичайної ситуа-ції;
6.3.4. Ліквідації  наслідків  виникнення надзвичайної  ситуації;
6.3.5. Надання обов’язкової  інформації та звітності;
6.3.6. Забезпечення координації роботи; 
6.4.   З правоохоронними  органами району з питань:
6.4.1. Надання та отримання  відповідної інформації;
6.4.2. Сприяння діяльності по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
6.4.3. Забезпечення координації роботи.