Положеня про відділ

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи

І. Загальні положення:
1.1.    У виконкомі районної у місті ради залежно від обсягу, характеру та складності роботи утворюється, як правило, структурний підрозділ – управління, відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи (далі – відділ кадрів).
1.2.    У своїй діяльності відділ кадрів керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними актами. У питаннях організації застосування методики проведення кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування відділ кадрів керується також відповідними рекомендаціями Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту. Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої влади (затверджено постановою Кабміну від 02.08.1996 р. № 912).

 
ІІ. Основні завдання:
2.1.    Організація та здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принципи демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю.
2.2.    Постійне навчання працівників, заохочення їх до службової кар’єри, реалізація єдиної державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування.
2.3.    Сприяння в межах делегованих повноважень та посадових обов’язків впровадженню регуляторної діяльності.
2.4.    Організовує роботу щодо обробки персональних даних працівників виконкому в базі персональних даних «Працівників виконавчого комітету Дзержинської районної у місті ради» та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них». 

 
ІІІ. Обов’язки:
Відділ кадрів:
3.1.    Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби посадових осіб в апараті, управліннях, відділах, комітетах та службах виконкому районної у місті ради, підпорядкованих установ, і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові районної у місті ради пропозиції щодо її вдосконалення.
3.2.    Разом з іншими структурними підрозділами виконкому районної у місті ради розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб.
3.2.1. Здійснює обробку персональних даних працівників виконкому в базі персональних даних «Працівників виконавчого комітету Дзержинської районної у місті ради» з питань, що належать до компетенції відділу. Забезпечує захист персональних даних працівників виконкому, які обробляються».
3.3.    Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб.
3.4.    Проводить роботу з кадровим резервом, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву і контролює виконання особистих річних планів його підготовки та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах виконкому районної у місті ради, вносить пропозиції щодо її вдосконалення.
3.5.    Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконкомі районної у місті ради, попереджує їх про встановленні законодавством обмеження у прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування, контролює добір та розміщення кадрів до вимог законодавства.
3.6.    Приймає від претендентів на посади відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
3.7.    Розглядає та вносить голові районної у місті ради пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадових осіб, готує разом з відповідальними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
3.8.    Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконкому районної у місті ради.
3.9.    Оформлює документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам, вносить про це записи до трудових книжок.
3.10.    Обчислює стаж роботи, державної служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток працівників виконкому районної у місті ради.
3.11.    У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.
3.12.    Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на службі посадових осіб та призначення пенсій працівникам.
3.13.    Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберігання трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.
3.14.    Оформлює і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
3.15.    У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури виконкому районної у місті ради та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій працівників.
3.16.    Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює проведення атестації і щорічної оцінки.
3.17.    Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами виконкому районної у місті ради організує регулярне навчання працівників апарату.
3.18.    Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті виконкому районної у місті ради та підпорядкованих установах за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів Законодавства з питань кадрової роботи.
3.19.    Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.
3.20.    Готує документи для відрядження працівників.

 
ІV. Права:
Відділ кадрів має право:
4.1.    Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування та в підпорядкованих установах.
4.2.    Одержувати в установленому  порядку від посадових осіб виконкому районної у місті ради та підпорядкованих установ документи, необхідні для виконання покладених на відділ кадрів функцій.
4.3.    Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у виконкомі районної у місті ради та підпорядкованих установах, скликає наради з питань, належать до компетенції відділу кадрів.
4.4.    Вносити голові районної у місті ради пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

 
V. Організація роботи:
5.1.    Покладання на відділ кадрів обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосується питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування, не допускається.
5.2.    Відділ кадрів підпорядковується голові районної у місті ради та керуючій справами виконкому.
5.3.    Структура відділу кадрів, чисельність її працівників та Положення про відділ затверджуються в установленому порядку районною радою.
5.4.    Відділ очолює завідувач. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника відділу здійснюється відповідно чинного законодавства.
5.5.    Відділ кадрів має свою печатку.
5.6.    Виконком районної у місті ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу кадрів, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаним місцем зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.