Положеня про відділ

Додаток 
до рішення районної у місті ради
04.08.2021 №  82

Положення
про відділ земельних питань та будівництва
виконкому Металургійної  районної у місті ради

1.    Загальні положення

1.1. Відділ земельних питань та будівництва виконкому  районної у
місті ради (далі відділ) створюється  радою у межах затвердженої структури і загальної численності працівників.
1.2. Відділ у своїй роботі керується Законами України, Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України,  Державними будівельними нормами, розпорядчими документами облдержадміністрації, виконкомів міськради і райради, іншими законодавчими актами, а також цим Положенням в межах делегованих повноважень.
1.3. Відділ підпорядковується заступнику голови районної у місті ради відповідно до розподілу обов’язків.
2. Основні завдання
2.1. Організаційне забезпечення виконання забудови території району згідно з генеральним планом, затвердженим міською радою.
2.2. Забезпечення участі у розробці проектів програми забудови території району, архітектурно-художнього та святкового оформлення району.
2.3. Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель району, виявлення фактичних землекористувачів, що не мають оформлених прав на займані земельні ділянки, контроль за оформленням ними відповідних прав.
2.4. Здійснення обробки персональних даних фізичних осіб в базах персональних даних  районної у місті ради та її виконкому та їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них з питань, покладених на структурний підрозділ.
3. Функції
    3.1. Уживає заходи щодо виявлення безхазяйного та відмерлого майна на території району, забезпечує його збереження, збір документів, необхідних для передачі такого майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до діючого в місті порядку, готує позови для звернення до суду про визнання спадщини відумерлою.
3.2. Взаємодіє із гаражними кооперативами, садівничими товариствами.
3.3. Виявляє випадки порушення правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, самовільного переобладнання та перепланування житлових будинків, використання житлових та допоміжних приміщень багатоквартирного будинку за іншим призначенням, за необхідності складають адміністративні протоколи на 
винних осіб щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
3.4. Розглядає та вносить  до виконкому міської ради пропозиції до  планів і програм будівництва та реконструкції об”єктів на території району.
3.5. Розглядає та вирішує конфліктні ситуації, які виникають між власниками суміжних домоволодінь, у зв’язку  з порушеннями пожежних, санітарних та будівельних норм при будівництві житлових будинків, господарських будівель, посадках зелених насаджень, установленні огорож тощо.
    3.6. Виявляє випадки самочинного будівництва індивідуальних житлових будинків, гаражів, допоміжних господарських будівель та інших споруд; уживає заходів з усунення виявлених порушень.
    3.7. Готує проекти рішень виконкому районної у місті ради про переведення дачного чи садового будинку, що відповідають державним будівельним нормам, у житловий будинок або відмову в такому переведенні.
    3.8. Організовує з іншими підрозділами виконкому роботу з ремонту та фарбування фасадів, майданчиків відпочинку, розміщення малих архітектурних форм, благоустрою та озеленення територій після погодження з Департаментами регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин і розвитку інфраструктури міста  виконкому міськради.
    3.9. Видає дублікати свідоцтв про право власності на нерухоме майно у зв’язку  з їх втратою, пошкодженням чи зіпсуванням, які були оформлені та видані відповідним органом. 
    3.10. На підставі графіків, затверджених виконкомом районної у місті ради, здійснює роботу з самоврядного контролю за:
    3.10.1. Використанням суб’єктами господарювання земельних ділянок без оформлених згідно з чинним законодавством України прав на них, а саме:
    - проведення обстежень земельних ділянок з оформленням відповідних актів;
    - повідомлення суб’єкта господарювання з наданням рекомендацій з усунення порушень;
    - надання інформації до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття заходів впливу (у разі ухилення суб’єкта господарювання від обов’язків землекористувача);
    3.10.2. Самовільним розміщенням тимчасових споруд; їх облік і співпраця з установами та організаціями, що утримують прибудинкові території багатоповерхових житлових будинків, на яких виявлені тимчасові споруди;
    3.10.3. Наявністю в землевласників і землекористувачів документів, що підтверджують їх права користування земельними ділянками згідно з чинним законодавством України;
    3.10.4. Використанням земельних ділянок, на яких розташовані нежитлові будівлі комерційного призначення, декількома співвласниками, а саме:
    - облік приміщень з визначенням функціонального використання;
    - проведення роз’яснювальної роботи зі співвласниками нерухомого майна з метою оформлення спільного договору оренди земельної ділянки;
    3.10.5. Використанням земельних ділянок власниками нерухомого майна, придбаного після ліквідації підприємств, організацій, установ та ін.;
    3.10.6 Додержанням громадянами індивідуальної житлової забудови правил добросусідства.
    3.11. Розглядає земельні спори власників і користувачів індивідуальної забудови. Вирішує питання відносно меж земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян. Створюють комісію з вирішення земельних спорів; проводять обстеження земельних ділянок; за результатами розгляду земельних спорів готують відповідний проект рішення.
    3.12. Взаємодіє з відділами, управлінням, іншими виконавчими органами міської ради, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, правоохоронними органами щодо забезпечення оформлення суб’єктами господарювання та громадянами права користування земельними ділянками згідно з чинним законодавством України.
    3.13. Здійснює електронний облік землекористувачів району та надають інформацію до муніципальної бази даних обліку землекористувань.
    3.14. Забезпечує підготовку інформації щодо розподілу земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України.
    3.15. У разі виявлення або встановлення факту самовільно зайнятих земельних ділянок, що використовуються під розміщення самовільно побудованих гаражів, готують матеріали для складання позовної заяви для звернення до суду про їх звільнення.
    3.16. Розглядає звернення громадян, організовує роботу щодо їх виконання.
    3.17. Організовує та приймає участь у роботі комісій, створених виконкомом районної у місті ради з питань, які входять до компетенції відділу.
    3.18.     Здійснює заходи щодо планування, підготовки, оприлюднення проектів регуляторних актів, проведення відстеження їх результативності, надання інформації відділу розвитку підприємництва для узагальнення та підготовки щорічних звітів про здійснення регуляторної політики.
    3.19. Розміщує первинні відомості (за галузевим напрямом) на сайті єдиної електронної системи інформаційного зв’язку „Криворізький ресурсний центр”, вносить необхідні коригування, видалення, оновлення відомостей у терміни, визначені для інформаційних ресурсів, підтримує їх в актуальному стані.
    3.20. Надає безоплатну правову допомогу відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” з питань, які входять до компетенції відділу, у тому числі здійснення особистого прийому осіб, які її потребують.
    3.21. Готує проекти довідок про наявність у фізичної особи земельних ділянок.
3.22. Організовує виконання робіт щодо обробки, збереження та захисту персональних даних в частині функцій накладених на підрозділ. 
    3.23. Готує проекти рішень виконкому районної у місті ради з питання змінення, присвоєння, коригування та анулювання поштової адреси.
4. Права
    Має право:
    4.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб підприємства та керівників структурних підрозділів необхідні дані та документи з питань, що належать до компетенції відділу. 
    4.2. Брати участь у нарадах та інших заходах з земельних питань та питань будівництва, скликати наради , що належать до компетенції відділу.
    4.3. Вносити пропозиції з питань удосконалення роботи відділу.
    
4.4. Давати роз’яснення, рекомендації, вказівки, що входять до компетенції відділу.
    4.5. Представляти інтереси виконкому з питань, що входять до компетенції відділу, в органах державної влади, а також на інших підприємствах, в установах, організаціях.
5. Відповідальність
    Відділ несе відповідальність за:
    5.1. Невчасне і неналежне виконання покладених на нього  завдань і функцій.
    5.2. Невикористання в повній мірі наданих йому прав.
    5.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.
    5.4. Надання недостовірних відомостей та інформації, що належать до компетенції відділу.    
6. Організація роботи відділу
    6.1. Очолює відділ завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної у місті ради.
    6.2. На посади працівників відділу призначають особи, які мають повну вищу освіту, стаж роботи у державній службі, органах місцевого самоврядування не менше 3 років, які досконало володіють державною мовою, мають навички роботи з комп’ютером та оргтехнікою. 
    6.3. Обов’язки між працівниками відділу розподіляються згідно з посадовими інструкціями.