Положеня про відділ

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ розвитку підприємництва виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради

 

І.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
1.1.    Відділ розвитку підприємництва виконкому районної у місті ради створюється районною  радою у межах затвердженою нею структури і загальної чисельності його працівників.
1.2.    В своїй роботі відділ керується Конституцією України і Законами України, Постановами Верховної Ради, рішеннями обласної, міської та районної  у місті рад, Указами Президента України, розпорядчими документами Кабінету Міністрів України та облдержадміністрації, рішеннями виконкомів міської ради і районної у місті ради, а також цим Положенням в межах делегованих повноважень.

 
2. ЗАВДАННЯ   
    Основними завданнями відділу розвитку підприємництва є:
2.1.    Здійснення планування діяльності з підготовки та оприлюднення проектів регуляторних актів, перегляд, відстеження результативності їх впливу.
2.2.    Підготовка:
- рішень про прийняття та зупинення дії регуляторного акту, скасування чи необхідність залишення його без змін або необхідність перегляду; внесення районній у місті раді пропозицій стосовно прийнятих ними рішень;
- звітів про відстеження результативності дії регуляторного акта та державної регуляторної політики в районі.
2.3.    Формування інфраструктури підтримки та розвитку підприємництва району.
2.4.    Сприяння формуванню та насиченню споживчого ринку товарами і послугами, поліпшенню їх якості з урахуванням попиту населення району.
2.5.    Створення сприятливих умов для використання суб’єктами            підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних інформаційних ресурсів для здійснення підприємницької діяльності.
2.6.    Залучення суб’єктів підприємництва до виконання соціально -  економічних і науково –технічних програм розвитку району.
2.7.    Забезпечення ефективної роботи об’єктів бізнесу, необхідного рівня та якості послуг населенню.

 
3. ФУНКЦІІ
    З метою виконання покладених на нього завдань відділ розвитку підприємництва:
3.1    Бере участь у підготовці програм розвитку підприємництва, розробляє та забезпечує реалізацію його пріоритетних напрямків, здійснює контроль за їх виконанням.
3.2.    Створює сприятливі умови для вдосконалення взаємовідносин виконавчих органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності у вирішенні проблем підприємництва.
3.3.    Проводить дослідження ділової активності суб’єктів підприємницької діяльності, тенденції розвитку підприємницького середовища, анкетування.
3.4.    Сприяє створенню нових робочих місць, стимулюванню інвестиційної активності та обмеженню монополізму в підприємницькій діяльності.
3.5.    Надає необхідну консультативну допомогу суб’єктам підприємництва.
3.6.    Здійснює контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, харчової промисловості, сфери послуг.
3.7.    Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо захисту прав споживачів на території району.
3.8.    Аналізує причини порушень прав споживачів, узагальнює результати обстежень  об’єктів торгівлі і послуг, вносить пропозиції  щодо усунення виявлених недоліків. 
3.9.    Розглядає скарги, заяви і пропозиції громадян з питань захисту їх прав як споживачів.
3.10.    Надає консультації споживачам з питань законодавства про захист прав споживачів.
3.11.    Готує матеріали для проведення  через засоби масової інформації  роз’яснювальної роботи, спрямованої на поглиблення правових знань споживачів.
3.12.    Бере участь у розробці  заходів, програм, спрямованих на захист прав споживачів.
3.13.    Організовує проведення семінарів для суб’єктів підприємництва, конкурсів інноваційних проектів, ярмарків, виставок у сфері малого і середнього підприємництва.
3.14.    Формує позитивну громадську думку щодо підприємницької діяльності.
3.15.    Бере участь у створенні сприятливих умов для залучення до підприємницької діяльності незахищених категорій населення – інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних тощо.
3.16.    Організовує роботу ринків, проведення ярмарків, виконання Правил благоустрою у м. Кривому Розі суб’єктами господарювання.
3.17.    Бере участь в організації проведення місцевих та регіональних ярмарок, виставок, в т.ч. з купівлі-продажу товарів.
3.18.    Сприяє розвитку місцевих товаровиробників, залучає в товарообіг  торгових підприємств району місцеві товарні ресурси.
3.19.    Вносить пропозиції виконкому щодо захисту споживчого ринку району, протидіє надходженню на споживчий ринок району неякісної та небезпечної продукції.
3.20.    Готує пропозиції виконкому щодо створення районного резерву товарів на випадок стихійного лиха та інших непередбачених обставин.
3.21.    Взаємодіє з відповідальними органами державної виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки, забезпечення оборонних потреб і підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі в умовах надзвичайних ситуацій.
3.22.    Вживає заходи щодо організації якісного торговельного обслуговування інвалідів, ветеранів війни,  громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома.
3.23.    Розглядає пропозиції щодо встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг; погодження цілодобового режиму роботи об’єктів; обмеження цілодобового та подовженого режиму роботи об'єктів  у випадках порушення суб’єктами господарювання правил додержання тиші в громадських місцях.
3.24.    Проводить паспортизацію ринків району.
3.25.    Формує електронні інформаційні ресурси-переліки об’єктів бізнесу з видачею декларацій  про розміщення об’єктів сфери послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
3.26.    Готує пропозиції виконкому районної у місті ради щодо заборони або обмеження продажу пива, крім пива у пластиковій тарі, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів під час проведення масових заходів.
3.27.    Розміщує первинні відомості  (за галузевим напрямом) на сайті єдиної електронної системи інформаційного зв'язку "Криворізький ресурсний центр", вносить необхідні коригування, видалення, оновлення відомостей у терміни, визначені для інформаційних ресурсів, підтримує їх в актуальному стані.
3.28.    Готує проекти рішень виконкому районної у місті ради, розпоряджень голови районної у місті ради з питань, віднесених до компетенції відділу.
3.29.    Готує необхідні матеріали на засідання районної ради з питань розвитку підприємництва, забезпечує роботу районних робочих галузевих груп, комісій. 
3.30.    Розглядає звернення і пропозиції органів державної виконавчої  влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

 
4.    ПРАВА 
    Відділ розвитку підприємництва має право:
4.1.    Розглядати проекти планів та програм розвитку підприємств торгівлі, харчової та переробної промисловості, ринків.
4.2.    Одержувати в порядку, встановленому законодавством, від підприємств, установ, організацій інформаційних матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.   
4.3.    Брати участь у нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу, скликати наради з суб'єктами господарювання.
4.4.    Надавати роз'яснення, рекомендації, що входять до компетенції відділу.
4.5.    Взаємодіяти з органами державної виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, а також із суб’єктами підприємництва, громадськими організаціями, засобами масової інформації, громадянами при виконанні покладених на нього завдань.

 
5.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Відділ розвитку підприємництва несе колективну відповідальність за:
5.1.    Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і функцій.
5.2.    Невикористання в повній мірі наданих йому прав. 
5.3.    Недостовірність відомостей, звітності і інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

 
6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
    Відділ розвитку підприємництва взаємодіє:
6.1.    із структурними підрозділами виконкому з питань видачі декларацій про розміщення об'єктів малого бізнесу (відділи економіки та промисловості, загальний, житлово-комунального господарства, земельних питань та будівництва, культури, освіти, комітет з фізичної культури і спорту);
6.2.    з юридичним відділом щодо:
-    отримання інформації про зміни в законодавстві, роз'яснень вимог чинного законодавства й порядку його застосування;
-    погодження проектів рішень виконкому районної у місті ради стосовно компетенції відділу;
6.3.    з організаційним відділом щодо:
-    надання пропозицій до календарних планів роботи виконкомів міської та районної у місті рад:
-    відзначення суб'єктів господарювання до професійних свят;
6.4.    з відділом з питань служби в органах місцевого самоврядування  і кадрової роботи щодо надання:
-    графіків відпусток працівників відділу;
-    пропозицій про заохочення працівників відділу;
-    планів роботи з кадровим резервом;
6.5.    з фінансовим відділом щодо:
-    надходження до місцевого бюджету галузевих податків і зборів від суб'єктів господарювання;