Положення про відділ

Положення
про відділ бухгалтерського обліку
(додаток до рішення № 52 від 26.05.2011)

 

1. Загальні  положення

1.1   Це   положення  визначає завдання та функціональні  обов’язки  відділу бухгалтерського обліку виконкому, повноваження його керівника -  завідувача відділу бухгалтерського обліку, головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

1.2.   Відділ бухгалтерського обліку утворюється як структурний підрозділ виконкому.

1.3.   В своїй  роботі працівники  відділу керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указами Президента України, розпорядженнями органів державної виконавчої  влади, положенням «Про організацію бухгалтерського обліку та звітів в Україні» та іншими законодавчими актами.

 

2.Основні завдання відділу

2.1.   Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності.

2.2.   Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних  зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.4.  Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів  і кошторисів.

2.5.   Запобігання виникненню  негативних явищ у фінансово-господарський діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.6.  Сприяння в межах делегованих повноважень та посадових обов’язків впровадження регуляторної діяльності.

 

3. Функціональні обов’язки

        Відділ бухгалтерського обліку:

3.1  веде бухгалтерський облік  відповідно до  положень (стандартів) обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності ;

3.2 складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

3.3   здійснює поточний контроль за :

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних  зобов’язань, їх реєстрації органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

-   правильністю зарахування та використання власних надходжень ;

-  веденням бухгалтерського обліку,  складанням фінансової та бюджетної звітності, дотримання бюджетного законодавства та положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерським відділом установи;

3.4  своєчасно подає звітність;

3.5  своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.6  забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів  щодо:

-  використання фінансових, матеріальних(нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризація необоротних активі, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

3.7  проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі  зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення та погашення кредиторської заборгованості,  організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.8  забезпечує :

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи  та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, формують та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які  є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності;

3.9   бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активі;

3.10 розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників  інших підрозділів;

3.11 здійснює   заходи   щодо  усунення   порушень  і  недоліків,  виявлених під   час    контрольних   заходів,   проведених   державними   органами   та  підрозділами установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

4. Права

        Відділ бухгалтерського обліку має право:         

4.1  встановлювати    обгрунтовані   вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерського відділу структурними підрозділами виконкому первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.2     одержувати   від  структурних  підрозділів   необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4.3   вносити  голові  районної   у  місті   ради пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

5. Організація роботи відділу

   5.1.  Керівником бухгалтерського відділу виконкому  є завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер, який підпорядковується голові районної у місті ради та згідно з розподілом обов’язків - керуючій  справами виконкому.

   5.2. Завідувач  відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється  з посади   відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня головою районної у місті ради  за погодженням з органом Державної казначейської служби за місцем обслуговування виконкому.

   5.3. Погодження  призначення   на  посаду та звільнення з посади завідувача відділу бухгалтерського  обліку, головного бухгалтера головою районної у місті ради здійснюється в порядку, встановленому Мінфіном.

  5.4.  Висновок про погодження (відмову в погоджені) кандидатури для призначення на посаду  завідувача відділом, головного бухгалтера  орган Державної казначейської служби надсилає протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного подання керівника виконкому.

   5.5. Завідувач  відділу  бухгалтерського обліку, головний бухгалтер повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня :

5.5.1  мати повну  вищу  освіту  в  галузі  економіки  та   фінансів, стаж роботи за фахом та на керівних посадах не менш як три роки;

5.5.2 знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення   бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові  акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності міністерств та інших  центральних органів виконавчої влади, а також порядок оформлення операцій   і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

5.6. Прийняття (передача) справ  завідувачем відділу бухгалтерського обліку, головним  бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

5.7.  Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер  :

5.7.1  організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерський відділ;

5.7.2  здійснює   керівництво   діяльністю  бухгалтерського відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

5.7.3   погоджує   проекти договорів,  у  тому  числі  про   повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

5.7.4   здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

5.7.5    погоджує   кандидатури   працівників виконкому, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських  операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

5.7.6   подає голові районної у місті ради пропозиції щодо :

 - визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності виконкому і технології оброблення облікових даних, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

 -  визначення оптимальної структури бухгалтерського відділу та чисельності  його працівників;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу бухгалтерського обліку;

 - вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності  бюджетної установи;

 - створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових,  матеріальних  (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

 -  визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

 - притягнення  до відповідальності працівників відділу бухгалтерського обліку  за результатами контрольних заходів, проведених  контролюючими органами  за дотримання вимог бюджетного законодавства;

 -  удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

 -  організації навчання працівників відділу бухгалтерського обліку з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

 - забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

 5.7.7   підписує звітність та документи, які є підставою для :

- перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видача грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

5.7.8   відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника виконкому про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

5.7.9   здійснює контроль за :

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться виконкомом;

- складанням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотримання вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна виконкому;

- правильністю проведення розрахунків при  здійснені оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів;

- відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням  та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості виконкому;

- додержання вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки, грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та  здійсненням  заходів  щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни   працівників бухгалтерського відділу;

- усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами виконкому, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

5.7.10  погоджує  документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок;

5.7.11  виконує інші обов’язки , передбачені законодавством.

5.7.12  завідувач  відділу  бухгалтерського обліку,  головний  бухгалтер  у разі отримання від голови районної у місті ради розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника  про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає голові районної у місті ради та керівнику органу Державної казначейської служби за місцем обслуговування   установи відповідне повідомлення.

5.8. Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер не може отримувати безпосередньо  за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов’язки керівника бюджетної установи на період його тимчасової відсутності.

5.9. Працівники відділу бухгалтерського обліку які призначаються на посаду  та звільняються з посади у порядку, встановленому  законодавством про працю, підпорядковуються  завідувачу відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру.

5.10. У разі відсутності завідувача відділу бухгалтерського обліку, головного бухгалтера ( відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається  на провідного спеціаліста, бухгалтера відділу бухгалтерського обліку відповідно до посадової інструкції.

5.11. Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із  законами.